ເຄີຍໄດ້ຫາລືກັບນັກລົງທຶນ ແລະຜູ້ປະກອບການຫຼາຍທ່ານ; ເປັນຫຍັງ ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະ ວິຊາການ ທີ່ຮຽນຈົບສະເພາະດ້ານ ທີ່ເວລາໃດ ກໍແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຫ່ວງຂອງຄຳຖາມ ຄ່າແຮງງານຕຳ່ ທີ່ປັກໃຈ ເມື່ອທຽບກັບວິຊາການ ຈາກຕ່າງປະເທດ.

ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ, ກໍໄດ້ມີຄຳຕອບ ທີ່ຂ້ອງຂ້າງອ້າງອີງໄດ້ ວ່າແມ່ນຍ້ອນ “ປະສົບການ”; ວິຊາການບາງທ່ານ ໄດ້ມີໂອກາດ ໄປສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຕໍ່ບັນຫານີ້ ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ແຮງງານລາວ ບໍ່ມີປະສົບການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ບົດບາດວຽກງານ ທີ່ເປັນລັກສະນະສາກົນ (ຂາດມາດຖານ).

ແລ້ວປະສົບການ ໃນການປະກອບວຽກງານຜ່ານລະບົບສາລະສົນເທດ ທີໄດ້ຮ່ວມງານກັບຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຕ່າງແດນເດ? ສາມາດອ້າງອີງປະສົບການໄດ້ຫຼືບໍ່?