LaosPR ແມ່ນຄຳຫຍໍ້ມາຈາກ Laos Professional Representative ທີ່ໃຫ້ຄວາມໝາຍໂດຍກົງ ກັບຄວາມຄາດຫວັງ ໃນຜົນງານ ທີ່ນຳມາຜ່ານສາຍຕາສັງຄົມໃນວົງກວ້າງ. ປະຈຸບັນ LaosPR ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ທຳການລົງທະບຽນ ຫຼືຈັດຕັ້ງໃນລະບົບສັງຄົມເທືອ. ຈຶ່ງຊໍຖືໂອກາດ ຊີ້ແຈງເຖິງຜູ້ນຳໃຊ້ ໃຫ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະໄຈ້ແຍກໂດຍໂຕຂອງທ່ານເອງ.

ຈຸດປະສົງ LaosPR

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ແມ່ນທຳການເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ ແລະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນ ສາລະສົນເທດ ແລະຜົນງານພາຍໃນ.

ເປົ້າໝາຍ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກ ໃນການຈຳກັດ ງົບປະມານ ແລະການນຳໃຊ້ ລະບົບສາລະສົນເທດໃຫ້ເໝາະສົມ.